Yêu cầu báo giá số 2196 ngày 08/12/2023

Kính gửi: Các Quý công ty thẩm định giá