Yêu cầu báo giá số 2194 ngày 08/12/2023

Kính gửi: Các nhà thầu